adiunkt – post-doc

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 8000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Grupie Badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii  (fundowany z programu NCN  OPUS 19) w dyscyplinie/ w zakresie nauki biologiczne.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania szczegółowe:

1) stopień doktora w dyscyplinie ilościowej, takiej jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobnej,
2) duże doświadczenie w bioinformatyce w zakresie genomów lub białek,
3) wysoki stopień entuzjazmu dla ogłoszonego projektu,
4) doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim
5) bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. R, Python, C/C++, Java),
6) wysoki stopień niezależności intelektualnej (w tym doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu współpracą),
7) duże umiejętności prezentacyjne (najlepiej prezentacja na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
8) umiejętność korzystania ze wsparcia i interakcji z innymi członkami grupy,
9) co najmniej jedna publikacja jako pierwszy autor w międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie,
10) dogłębne doświadczenie w projektowaniu metod lub pipeline’ów bioinformatycznych (idealny kandydat),
11) dogłębna wiedza z zakresu biologii fagów i mikrobiologii (idealny kandydat),
12) bogaty dorobek w zakresie prezentowania na wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach (idealny kandydat),
13) niezależność intelektualna i umiejętność zarządzania wykazana np. poprzez samodzielnie uzyskane w przeszłości finansowanie badań (idealny kandydat),
14) doświadczenie w opiece nad młodszymi pracownikami oraz w zarządzaniu projektami (idealny kandydat).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.