Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Katedra Rachunkowości Finansowej Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Rachunkowości Finansowej
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (równoważne uznawać się będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomii lub w dyscyplinie finansów).
Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym lub ukończone studia doktoranckie z odbytą praktyką w formie zrealizowanych zajęć dydaktycznych,
  • co najmniej roczne doświadczenie praktyczne w pracy w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej prowadzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: 
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Szczegółowy opis wymagań w załączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl