adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

OPIS – Warunki konkursu:

 

•         stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia,

•         doktorat i dorobek naukowy w zakresie przetwórstwa mleka,

•         znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego, szczególnie z zakresu chromatografii gazowej,

•         bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

•         doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej,

•         umiejętność współpracy w zespole badawczym,

•         dyspozycyjność,

•         odbyty staż przemysłowy trwający co najmniej 1 miesiąc,

•         ukończony kurs pedagogiczny

•         mile widziany odbyty staż zagraniczny.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone                             w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta z pełni praw publicznych.
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

podanie do JM Rektora URK w Krakowie;
życiorys (CV z fotografią);
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu doktora
opinia kierownika (przełożonego) z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej;
kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
zaświadczenie o niekaralności;
zaświadczenia o odbytym kursie pedagogicznym oraz stażu przemysłowym;
informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html
oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf
 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. inż. Jacka Domagały tel.: 12/662 48 03 (jacek.domagala@urk.edu.pl) lub w sekretariacie Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych tel.: 12/662 48 10.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtzyw@urk.edu.pl