Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Zatrudnienie od: 01.10.2022 r.

Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria Mechaniczna

1. Niezbędne wymagania:

· posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna lub pokrewnej,

· wykształcenie wyższe techniczne na kierunku: mechanika i budowa maszyn,
w specjalności samochodowej lub kierunku pokrewnym,

· posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego w reprezentowanej dyscyplinie, patentów, etc.,

· posiadanie znaczącego dorobku zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, udział w realizacji projektów badawczych lub B+R, etc.,  

· wiedza z obszaru badań i eksploatacji pojazdów samochodowych i ich podzespołów, w tym specjalistycznych zagadnień z zakresu budowy i badań silników spalinowych i innych źródeł napędu, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

· posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

· udokumentowana znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· realizacja pensum dydaktycznego na zasadach określonych w Regulaminie Pracy PK, tj. w wymiarze 360 godzin w roku akademickim,

· prowadzenie stałych konsultacji ze studentami oraz egzaminów i zaliczeń,

· opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć i ich aktualizacja do obecnego stanu wiedzy,

· dążenie do rozwoju osobistego poprzez realizację ścieżki awansu naukowego, publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych, pracach zespołów badawczych, konkursach o granty etc.,

· aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry.

3. Wymagane dokumenty:

· podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dydaktycznego,

· szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

· kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

· zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia,

· certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego oraz, w przypadku obcokrajowców, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

· wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji i niepublikowanych prac, odbyte kursy i szkolenia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Pojazdów Samochodowych przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (budynek G pokój G150), w godz. 8.00-14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, znak sprawy M-04.1102.2.2022 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: m4sekretariat@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 2 września 2022 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 16 września 2022 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Katedry Pojazdów Samochodowych przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (budynek G pokój G150), w dniach 26-30 września 2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m4sekretariat@pk.edu.pl