adiunkt w Instytucie Biologii

Instytut Biologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

ADIUNKTA w Instytucie Biologii w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Data ogłoszenia: 12.05.2022 r.

Termin składania ofert: 11.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony.

Obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową, w tym aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe krajowe i międzynarodowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)             posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne,

2)             znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

3)             aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki biologiczne, udokumentowany publikacjami indeksowanymi w Web of Science (przynajmniej 4 publikacje),

4)             conajmniej 2 – letnie  udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej na stanowisku naukowym lub badawczo – technicznym,

5)             udokumentowana publikacjami umiejętność pracy z wykorzystaniem technik badawczych w zakresie biochemii i fizykochemii (w szczególności techniki modelowania membran komórek roślinnych i zwierzęcych – waga Langmuira, technika spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), technika pomiaru potencjałów elektrokinetycznych),

6)             praktyczna umiejętność planowania eksperymentów z wykorzystaniem hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych (metody in vitro, praca w warunkach sterylnych),

7)             praktyczna umiejętność pracy z materiałem toksycznym (np. pełnojakościowymi jadami zwierząt, izolatami białek jadowych),

8)             doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Mile widziane:

Dodatkowym atutem będzie:

·                 udział w projektach badawczych oraz doświadczenie w koordynacji czynności administracyjnych, wynikającymi z konieczności realizacji prac w laboratorium (naprawa i wycena sprzętu, realizacja zamówień publicznych, utylizacji odczynników, przystosowanie laboratorium do wymogów zgodnych z BHP),

·                udokumentowana publikacjami naukowymi współpraca z innymi ośrodkami naukowymi lub naukowo – dydaktycznymi,

·                doświadczenie w organizacji konferencji i współpracy z placówkami oświatowymi,

·                udział w programach mobilności akademickiej (np. ERASMUS).

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      czynny udział w pracach badawczych Katedry Biochemii i Biofizyki Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

2)      realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,

3)      regularne publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

4)      aktywny udział w działalności naukowej, a także w pracach organizacyjnych oraz promocyjnych Instytutu Biologii,

5)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6)      udział w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)             podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)             kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)

3)             kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopnia naukowego (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD, EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art.326 w związku z art., 327 Ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DZ.U. z 2021 r. poz. 478)

4)             wykaz publikacji, wystąpień konferencyjnych i projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

5)             kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)             oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

7)             oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

8)             oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

8)             oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, Instytut Biologii (pok. 229N), 30-084, Kraków lub drogą mailową na adres e – mail: instytut.biologii@up.krakow.pl do dnia 11.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 30.06.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Biologii, pok.229N ul. Podchorążych 2 Kraków w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl