adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Nauk o Informacji w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 16.06.2021 r.

Termin składania ofert: 16.07.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych i/lub humanistycznych,

2) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o informacji i/lub komunikacji społecznej i mediach (preferowane są publikacje dotyczące zagadnień z zakresu informatologii, otwartych zasobów cyfrowych, organizacji działalności informacyjnej, metod ilościowych w nauce, e-technologii),

3) udokumentowane kwalifikacje i kompetencje w zakresie informatologii,

4) doświadczenie w zakresie realizacji procesu dydaktycznego na poziomie akademickim,

5) czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i/lub sympozjach i forach,

6) udział w grantach i/lub projektach dydaktycznych (preferowana jest tematyka informatologiczna),

7) doświadczenie praktyczne w zakresie wdrażania systemów informacyjnych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)        realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)        aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry,

3)        udział w projektach naukowo-badawczych,

4)        rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

5)        realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

5)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

7)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

8)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

9)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Nauk o Informacji, pok. 354, lub drogą mailową na adres: inoi@up.krakow.pl do dnia 16.07.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna (on-line): 17.07.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 18.07.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie stawienie się na rozmowie. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk o Informacji, pok. 354 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl