adiunkt w Instytucie Psychologii – 3 etaty

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na 3 stanowiska ADIUNKTA w Instytucie Psychologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.

Termin składania ofert: 10.07.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu – pełny etat, rodzaj umowy – o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,

2)      doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii na uczelniach,

3)      udokumentowany dorobek naukowy w zakresie psychologii,

4)      udokumentowany udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,

5)      zainteresowania naukowe w obszarze badań edukacyjnych z wykorzystaniem perspektywy interdyscyplinarnej,

6)      biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

7)      znajomość psychologii ogólnej/ psychologii rozwojowej i psychologii pamięci/ psychologii zdrowia i choroby.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,

2)      prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim,

3)      aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry,

4)      rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach zasięgu krajowym i międzynarodowym w językach: polskim i obcych,

5)      prowadzenie badań,

6)      udział w projektach badawczych oraz przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów,

7)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w zw. z art. 327 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

4)    wykaz publikacji naukowych,

5)    wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

6)    wykaz wystąpień konferencyjnych,

7)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

11)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres Uniwersytet Pedagogiczny im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Psychologii ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p. 348), bądź drogą mailową na adres psych@up.krakow.pl do dnia 10.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 20.07.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Psychologii, ul. Podchorążych 2, pok. 348, 30-084 Kraków (pok. 348) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl