akompaniator (dydaktyczne)

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

-spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce                   (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,  z późn. zm.) oraz Statucie AMKP,

-posiadają wykształcenie wyższe w zakresie instrumentalistyki -gra na fortepianie,

-posiadają wysokie umiejętności w zakresie gry na fortepianie,

 Kandydaci przystępujący do udziału w konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Kwestionariusz osobowy. *

3. Uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. **  

4. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

5. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*

6. Informację o dotychczasowej działalności artystycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*

Procedura konkursowa składa się z następujących części:

1. Zeprezentowanie gry na instrumencie – do 15 minut  (prosimy o załączenie wykonywanego repertuaru).

2. Wykonanie na fortepianie zadanego wcześniej utworu chóralnego (partytura dostarczona zostanie do kandydata drogą elektroniczną na min. 72 godziny przed terminem przeprowadzenia procedury konkursowej).

3. Wykonanie na fortepianie zadanego wcześniej utworu wokalno-instrumentalnego (partytura dostarczona zostanie do kandydata drogą elektroniczną na min. 72 godziny przed terminem przeprowadzenia procedury konkursowej).

4. Czytanie a’vista partytury chóralnej.

5. Rozmowa kwalifikacyjna.

                                                                  Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2021 r.

na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków,               tel. (12) 422-66-94, fax (12) 422-23-43.

Decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Rektora.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Planuje się rozstrzygnięcie konkursu do 17 września 2021 r. , o dokładnym terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

W przypadku gdy kandydat nie spełni wymogów formalnych jego oferta zostanie odrzucona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia. 

 

*  druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl

 

** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kwiecien@amuz.krakow.pl