Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości (w Katedrze E-Przedsiębiorczości i Innowacji) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z zakresu zarządzania;
2) predyspozycje do pracy badawczej;
3) przygotowanie i predyspozycje do prowadzenia pracy dydaktycznej;
4) znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1 i innego języka obcego na poziomie B1;
5) dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie:
zarządzania strategicznego, innowacji, mediów społecznościowych, relacji międzyorganizacyjnych, interesariuszy
organizacji, sektora kultury;
6) doświadczenie badawcze, w tym udział w realizacji projektów;
7) doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów nauk o zarządzaniu i jakości;
8) doświadczenie zawodowe, praca/współpraca/działania na rzecz – podmioty gospodarki turystycznej, podmioty
sektora kultury, organizacje pozarządowe.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl