asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Znak: A0. 110. 372/A5.2021                                                                         Kraków, dn. 15.07.2021

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta badawczo – dydaktycznego

 

w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące

Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka

 

1.       Niezbędne wymagania:

 

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;

·         uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych lub dorobku publikacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych;

·         doświadczenie zawodowe architektoniczno-urbanistyczne na stanowisku asystenta projektanta;

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;

·         biegła znajomość języka angielskiego

 

 

2.        Dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie  naukowo – badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i ćwiczeniowych w języku polskim i angielskim;

·         posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz posiadanie dorobku publikacyjnego w postaci wysoko punktowanych artykułów  (artykuły wysoko punktowane z listy MNiSW – indeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science);

·         znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1 potwierdzona certyfikatem językowym.

·         współpraca przy sporządzaniu wniosków projektów badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych i zagranicznych;

·         doświadczenie w pracy w zespole  oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i uczelniami zagranicznymi;

·         znajomość oprogramowania MS Office, oraz oprogramowania graficznego i specjalistycznego: AutoCAD, Archicad, Pakiet Adobe (Photoshop i Illustrator), Lumion;

·         wskazanie dyscypliny architektura i urbanistyka jako dyscypliny swoich badań naukowych;

·         zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WA na swoich publikacjach;

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

·  prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;

·  aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;

·  udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;

·  aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;

·  inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;

·  udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

 

4.       Wymagane dokumenty:

·           podanie do Rektora;

·           szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·           kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·           kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;

·           oświadczenie o uzupełnieniu kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia lub zaświadczenie o ukończeniu go;

·           certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1;

·           wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;

·           kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony PK- zakładka Praca na PK)

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory  internetowe).

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.12.2021

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego, znak sprawy A0.110.372/A5.2021. lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.09.2021

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.09.2021

 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl