asystent

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie  pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie astronomii/ w zakresie teorii grawitacji Einsteina

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;
Dodatkowe oczekiwania:

dogłębna znajomość ogólnej teorii względności Einsteina oraz  jej zastosowań astrofizycznych,
dogłębna znajomość modeli kosmologicznych,
biegłość w posługiwaniu się systemami algebry komputerowej,
dobra znajomość języka angielskiego.