asystent

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia z prawem wykonywania zawodu.

2.      Posiadanie tytułu zawodowego technika weterynarii.

3.      Minimum jedna publikacja z zakresu zoofizjoterapii (artykuł naukowy lub rozdział w monografii).

4.      Ukończone kursu z zakresu: zoofizjoterapii (kinezyterapia psów, masaż leczniczy małych zwierząt, taping psów, terapia powięziowa małych zwierząt).

5.      Ukończone studia podyplomowe z zakresu arteterapii.

6.      Udokumentowane przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych z dziećmi.

7.      Doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: kosmetologia i terapia zajęciowa w ramach realizacji przedmiotów związanych z fotografią i arteterapią.

8.      Ukończone inne kursy zawodowe z zakresu fizjoterapii i zoofizjoterapii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych w Sekcji Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

– pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

– życiorys;

– kwestionariusz osobowy;

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technika weterynarii;

– oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Termin rozpoczęcia konkursu: 20 maja 2022 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30 września 2022 roku.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl