Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Praca badawcza obejmująca rozwój układu nerwowego, jego normalne funkcjonowanie oraz patologię wynikającą z rozwoju chorób o podłożu neurodegeneracyjnym.

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub nauk medycznych, farmaceutycznych. Predyspozycje do pracy nauczyciela akademickiego, konieczność przeprowadzania zajęć dydaktycznych dotyczących z anatomii i funkcji układu nerwowego oraz bioinformatyki.

Udokumentowana umiejętność pracy ze zwierzętami, doświadczenie w pracach histologicznych, analizy genomu i proteomu, komputerowej analizy obrazu i technik bioinformatycznych.

PhD degree in biological sciences or medical and pharmaceutical sciences. Predispositions to the work of an academic teacher, the need to conduct didactic classes on the anatomy and function of the nervous system and bioinformatics.

Research work including the development of the nervous system, its normal functioning and pathology resulting from the development of neurodegenerative diseases.

Documented ability to work with animals, experience in histological work, genome and proteome analysis, computer image analysis and bioinformatic techniques.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl