asystent dydaktyczny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kraków, dn. 19.07.2021 r.

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Automatyki i Informatyki

 

na wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: czas określony 1.10.2021 – 30.09.2023 (2 lata)
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

1. Niezbędne wymagania:

ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/ automatyki i robotyki (lub równorzędnych);
uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów i/lub dotychczasowej pracy zawodowej;
znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2);
przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta dydaktycznego:

realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 360 godzin w roku akademickim;
prowadzenie konsultacji ze studentami;
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie zaliczeń.

3. Wymagane dokumenty:

podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego;
szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/automatyki i robotyki;
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia;
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
ankieta personalna;
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy).
 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji;
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Informatyki.

 

Termin składania dokumentów upływa: 20.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 01-10.09.2021 r. – pokój 203.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e-0@pk.edu.pl