ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie literaturoznawstwo, w zakresie współczesnej literatury angielskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej; 

Dodatkowo:  

4) osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.lembas@uj.edu.pl