ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w zakresie teledetekcji satelitarnej systemów lądowych ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i analizy serii czasowych wodnych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
Ponadto wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także:
– posiadanie dorobku naukowego w zakresie teledetekcji satelitarnej, udokumentowanego publikacjami o zasięgu międzynarodowym z ostatnich lat, których Kandydat jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem;
– znajomość współczesnych metod analiz danych satelitarnych, z uwzględnieniem technik klasyfikacji i uczenia maszynowego;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie teledetekcji oraz GIS.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl