ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ w dyscyplinie prawa w ramach projektu badawczego pn. Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność, który uzyskał finansowanie w konkursie „POLS”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe obowiązkowe kryteria kwalifikacyjne:

1) Biegła znajomość języka angielskiego;
2) Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
3) Zainteresowanie związkami prawa prywatnego lub prawa ochrony danych i nowoczesnych technologii.
 

Preferowani będą kandydaci spełniający jeden lub więcej z następujących warunków:

1) Ukończone studia prawnicze lub studia na kierunkach pokrewnych projektu: filozofia, politologia, socjologia, psychologia, marketing, informatyka lub analiza danych;
2) Doświadczenie w pracy badawczej;
3) Doświadczenie praktyczne w pracy prawniczej lub przy analizie danych, marketingu opartym na danych, projektowaniu usług internetowych, analizie języka naturalnego;
4) Doświadczenie akademickie zdobyte za granicą (staże, szkoły letnie, wymiana Erasmus lub inna, dyplom zagraniczny, itp.);
5) Uprzednie zaangażowanie w działalność organizacji studenckich (samorząd, koła naukowe, itp.).
 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na przemyslaw1.palka@uj.edu.pl