asystent naukowy/post-doc

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

ENGLISH VERSION BELOW

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA (Post-Doc) maks. 23 miesiące

w pracowni Max-Planck Laboratory Małopolskiego Centrum Biotechnologii 
w ramach realizacji projektu „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 17

w zakresie biochemii i biologii strukturalnej

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)      posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)     posiadają predyspozycje do pracy badawczej,

Dodatkowo:

3)      mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii strukturalnej,

4)       biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

5)      posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej,

6)      posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której są wiodącym autorem.

 

Oczekuje się, że post-doc będzie posiadał wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:

1.      Ekspresji białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych

2.      Oczyszczania białek metodami chromatograficznymi

3.      Krystalizacji białek i kompleksów białkowych

4.      Pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej z wykorzystaniem źródeł promieniowania synchrotronowego

5.      Rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych z wykorzystaniem oprogramowania XDS, ccp4, Phenix

Ponadto post-doc będzie odpowiedzialny za niezależną koordynację zadań, podejmowanie racjonalnych i logicznych decyzji w celu rozwiązywania problemów, wprowadzanie nowych technik i narzędzi.

Najlepszy wybrany kandydat będzie zobligowany do nauki i optymalizacji  w zakresie:

1.      Kriomikroskopii elektronowej (cryoEM)

W ramach codziennej pracy oczekuje się od kandydata koordynowania różnych elementów projektu, kierowania i włączania studentów w eksperymenty oraz stosowania się do zasad etyki pracy.

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć  w  Sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ,  Kraków , ul. Gronostajowa 7a, pok. 3.12  lub elektronicznie w formacie .pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) droga mailową na adres: przemyslaw.grudnik@uj.edu.pl, (w tytule maila proszę wpisać zamieścić informację “Asystent Badawczy” oraz imię i nazwisko) następujące dokumenty:

1.      podanie,

2.      życiorys,

3.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.      odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,

5.      informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6.       ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych,

7.      formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

8.      opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego
(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,

9.      oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

10.   oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

11.   oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

12.   informację o przetwarzaniu danych osobowych..

Termin rozpoczęcia konkursu:  01.05.2021

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15.06.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.06.2021

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele (zgodnie ze wzorem)

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Projektu Dr. Przemysława Grudnika (przemyslaw.grudnik@uj.edu.pl)

— ENGLISH

Competition for the post of ASSISTANT/POST-DOC (max. 23 months)

in the Max-Planck Laboratory at Malopolska Centre of Biotechnology

as part of the project implementation „Molecular basis of hypusination”

financed by the National Science Centre as part of the Opus 17 programme

For the post of assistant may apply persons who fulfil requirements stated in Article 113, 116 (2) (3) of the Act of 20th July 2018 Law on higher education and science, as well as in § 165 of the Statute of the Jagiellonian University, who meet the following qualification requirements:

1) have at least the professional title of magister, magister engineer or equivalent,

2) are predisposed to research work,

Additionally:

3) have relevant scientific achievements in the field of structural biology,

4) take an active part in scientific life, manifested in particular in speeches at conferences and symposia,

5) have experience of working in an international research unit,

6) have at least one original scientific publication in which they are the lead author.

The post-doc is expected to have prior knowledge and experience in:

1. Expression of recombinant proteins in bacterial systems

2. Purification of proteins by chromatographic methods

3. Crystallization of proteins and protein complexes

4. X-ray diffraction measurements with the use of synchrotron radiation sources

5. Solving and refining crystal structures with the use of XDS, ccp4, Phenix software

In addition, the post-doc will be responsible for the independent coordination of tasks, making rational and logical decisions to solve problems, introducing new techniques and tools.

1) cryoEM

As part of the daily work it is expected to coordinate the daily organization of different components of the project, to orient and include students in the experiments and to perform strong working ethic.

 

Candidates who apply for the post are required to file in the Director’s Office of the Malopolska Centre of Biotechnology of the Jagiellonian University; Kraków, ul. Gronostajowa 7a, room no. 3.12 or via e-mail to przemyslaw.grudnik@uj.edu.pl (pdf files up to 50 MB, please include “Post-Doc Opus 17” and your name in the e-mail topic) following documents:

1.      Application.

2.      Curriculum vitae,

3.      Personal questionnaire,

4.      Copy of doctoral diploma or habilitation diploma,

5.      List of publications (including publishing house and number of pages),

6.      Information regarding classes taught by a candidate, if applicable,

7.      Form of the latest interim evaluation, if a candidate was evaluated,

8.      Opinion of the head of department or academic tutor on candidate’s suitability and qualifications for research and teaching classes – including results of students’ questionnaires, if a candidate was assessed in this manner,

9.      Statement declaring that Jagiellonian University will be the basic place of employment in the case of being employed in the competition procedure.

10.   Statement – in accordance with Article 113 of the Act Law on higher education and science.

11.   Statement regarding acquaintance and acceptance of intellectual property rules as well as legal protection of intellectual property.

12.   Information regarding personal data processing.

Competition start date: 01/05/2021

The deadline for submitting applications expires on: 15/06/2021

The contest will be adjudicated on 30/06/2021

The Jagiellonian University does not provide housing.

The statements can be downloaded from the website: http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele  http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kiczkiatow-pracownikow

For more information, please contact Dr. Przemysław Grudnik (Przemysław.grudnik@uj.edu.pl)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na przemyslaw.grudnik@uj.edu.pl