Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie nauk o polityce i administracji ze szczególnym uwzględnieniem badań nad stosunkami międzynarodowymi, głównie polsko-ukraińskimi.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1)       dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych;

2)       posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i ukraińskim;

3)       posiadanie doświadczenia współpracy z organizacjami z otoczenia społecznego lub/i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

4)       udokumentowana bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego (cudzoziemcy także języka polskiego) potwierdzona certyfikatami (C1) lub prowadzeniem zajęć dydaktycznych;

5)       posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  UJ, Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok. 230  w godz. 8.00 – 13.00.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl