Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Chin, w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w  Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wizerunkowych aspektów polityki w Chinach.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)    posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)    wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3)    posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1)    posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra z zakresu nauk humanistycznych,

2)    dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie,

3)    posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej,

4)    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

5)    doświadczenie w działalności popularyzującej naukę.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl