Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki ekonomia i finanse
w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja i publikowanie badań naukowych z tematyki globalnego rynku bankowego i finansowego,
4) współudział w organizacji seminariów, konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
5) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
6) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe o profilu finansowym z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagana jest:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 udokumentowana aktywność naukowa lub organizacyjna będzie dodatkowym atutem.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Szczegółowy opis wymagań w dołączonym pliku. 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl