Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia z zakresu ekonomii i finansów lub nauk o zarządzaniu i jakości lub matematyki, z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

  • osobiście w Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012A, lub
  • elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Opis szczegółowych wymagań w załączonym pliku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl