Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Psychologii i Dydaktyki Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Psychologii i Dydaktyki
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia na kierunkach w zakresie dyscyplin psychologia lub nauki o zarządzaniu i jakości ze szczególnym uwzględnieniem specjalności psychologia w zarządzaniu, psychologia biznesu lub pokrewnych z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

  • osobiście w Dziekanacie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 003 B, lub
  • elektronicznie na adres e-mail: nosalh@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Psychologii i Dydaktyki”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

 

Opis szczegółowych wymagań w dołączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nosalh@uek.krakow.pl