Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta

 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Informatyki

 

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

1. Niezbędne wymagania:

tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych i dorobku publikacyjnego (opublikowanie co najmniej 3 artykułów za minimum 100 punktów);
posiadanie przygotowania pedagogicznego;
biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

2. Dodatkowe wymagania:

posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów o tematyce związanej z uczeniem maszynowym lub pokrewnych;
wskazanie Politechniki Krakowskiej jako jedynego miejsca pracy;
wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych;
zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

4. Wymagane dokumenty:

szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;
dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie);
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego;
certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.
 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 8.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 9-17.09.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl