Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Procesowego

Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Zarządzania Procesowego
Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:

1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2)      realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3)      współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4)      działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5)      realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia korespondujące z zakresem nauk o zarządzaniu i jakości z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata wymagana jest:

§  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
§  w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

§  osobiście w Dziekanacie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 003 B, lub
§  elektronicznie na adres e-mail: nosalh@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Zarządzania Procesowego”.
 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 9 stycznia 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 roku.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2023 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu – w załączonym pliku.

Załączniki