Asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA

 

Grupa pracowników: badawcza

Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy): Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Zakres: mobilność miejska, geografia transportu

Liczba etatów: 1

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 3/5 etatu

Planowany okres zatrudnienia: 6 miesięcy

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: III kwartał 2023 r.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·      posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

·      wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

·         doświadczenie naukowe w obszarze geografii lub ekonomii transportu, które powinno być udokumentowane przynajmniej jednym artykułem opublikowanym na łamach uznanego czasopisma;

·        aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych;

·       współpraca z międzynarodowym środowiskiem naukowym;

·      dobra znajomość języka angielskiego i polskiego (może zostać zweryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Seamless shared urban mobility” (akronim: SUM) z programu Horyzont Europa w konkursie CL5-2022-D6-02. 

W skład konsorcjum wchodzi 30 podmiotów z 13 krajów, w tym 9 miast oraz 7 uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński pełni w nim rolę partnera. Projekt ma na celu przygotowanie do 2026 roku 15 europejskich miast do transformacji w kierunku nowych środków mobilności, w szczególności transportu współdzielonego zintegrowanego z komunikacją zbiorową. Wprowadzenie takich innowacyjnych i ekologicznych środków transportu uczyni sieci połączeń funkcjonujących w europejskich miastach (w tym w Krakowie) zrównoważonymi, atrakcyjnymi i niezawodnymi.

Forma składania zgłoszeń:  pocztą elektroniczną na adres s.polak@uj.edu.pl, tytuł „Asystent badawczy – projekt SUM”

Termin składania zgłoszeń: 02.06.2023 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz pełna informacja o konkursie znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. 

Załączniki