Asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

ASYSTENTA

w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2023 roku

Termin składania ofert: 7 lipca 2023 roku

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest kształcenie studentów, zainteresowanie rozwojem naukowym w zakresie nauczanych przedmiotów, podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie w prace organizacyjne i projektowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu naukowego magistra nauk społecznych lub humanistycznych,

2)      zainteresowania naukowe w zakresie zagadnień pedagogiki społecznej, profilaktyki, mediacji i negocjacji,

3)      zaawansowane prace nad rozprawą doktorską z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych,

4)      doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu komunikacji społecznej i mediów, mediacji i negocjacji,

5)      doświadczenie w organizacji pracy naukowej studentów,

6)      doświadczenie praktyczne w nauczaniu szkolnym,

7)      udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji,

8)      udokumentowany udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,

9)      udokumentowany udział w organizacji konferencji międzynarodowych i krajowych,

10)  znajomość języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie,

11)  doświadczenie we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim lub innym nowożytnym,

2)      udział w projektach badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów,

3)      aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu,

4)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);

4)      wykaz publikacji naukowych za lata 2017-23,

5)      wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

6)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie pierwszym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, pok. 236 lub drogą mailową na adres: idsm@up.krakow.pl do dnia 7 lipca 2023 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 15 września 2023 roku.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 1 października 2023 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych (ul. Podchorążych 2, pok. 236, 30-084 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki