asystent w Instyutucie Geografii

Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA w Instytucie Geografii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (do Katedry Turystyki i Badań Regionalnych)

Data ogłoszenia: 12.05.2022 r.

Termin składania ofert: 11.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane będą głównie w języku polskim przede wszystkim w zakresie kształcenia studentów na kierunkach turystyka i rekreacja i geografia, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową związaną z badaniami z zakresu w zakresie turystyki. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie turystyki i rekreacji,

2)      zainteresowania naukowe z zakresu turystyki kulturowej poparte ukończoną specjalnością na studiach wyższych lub ewentualnie publikacjami naukowymi,

3)      przygotowana koncepcja pracy naukowej i rozprawy doktorskiej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie turystyki kulturowej,

4)      znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych,

5)      doświadczenie w działaniach organizacyjnych różnego typu, np. w organizacji konferencji.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)      preferowane będzie posiadanie dorobku naukowego z zakresu i turystyki, w szczególności  turystyki kulturowej, turystyki historycznej, lub geografii społeczno-ekonomicznej,

2)      doświadczenie w pracy badawczej poparte publikacjami,

3)      zainteresowania nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,

4)      znajomość języka obcego angielskiego lub innego, na poziomie co najmniej umożliwiającym prowadzenia zajęć w języku obcym,

5)      znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, na poziomie co najmniej umożliwiającym samodzielną działalność naukową i dydaktyczną,

6)      doskonałe kompetencje interpersonalne.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      uczestniczenie w pracach badawczych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,

2)      przygotowywanie aplikacji o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

3)      publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

4)      czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

5)      uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu, zwłaszcza Katedry Turystyki i Badań Regionalnych,

6)      prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) w zakresie podstaw turystyki, turystyki kulturowej oraz regionów turystycznych świata.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)      wykaz publikacji,

5)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

6)      wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      wykaz działań na rzecz edukacji/popularyzacji wyników badań geograficznych,

9)      opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

10)  oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

11)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

12)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

13)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Geografii, pok. 442, lub drogą mailową na adres geograf@up.krakow.pl do dnia 10.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 30.06.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie (20 czerwca 2022 r.). Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Geografii, pok. 442 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl