Asystent w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

OPIS – Warunki konkursu

1)      ukończone studia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka lub biotechnologii,

2)      zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,

3)      doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu technologii żywności, szczególnie mikrobiologii żywności,

4)      dorobek naukowy z zakresu technologii żywności

5)      doświadczenie w analityce mikrobiologicznej stosowanej w przemysłach fermentacyjnych oraz technologii żywności

6)      doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej,

7)      udział w realizacji projektów naukowych z zakresu technologii żywności,

8)      umiejętność współpracy w zespole badawczym,

9)      dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,

10)  bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,

11)  dodatkowym atutem będą: staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), kurs pedagogiczny, doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o żywności, mikrobiologii żywności i mikrobiologii przemysłowej,

12)  dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

1)      posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

4)      korzysta w pełni z praw publicznych.

Wykaz wymaganych dokumentów

1)    podanie do JM Rektora UR w Krakowie z prośbą o zatrudnienie;

2)    CV z aktualną fotografią;

3)    odpis dyplomu ukończenia studiów

4)    opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej

5)    kwestionariusz osobowy,

https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

6)    wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

7)    zaświadczenie o niekaralności

8)    oświadczenia, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku;

9)    oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

10)  informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

Prof. dr hab. inż. Pawła Satora  tel:12/662-47-97 (psatora@ar.krakow.pl) lub w sekretariacie KTFiMT tel:12/ 662-47-98

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtzyw@urk.edu.pl