asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

OPIS – Warunki konkursu:

1)    ukończone studia wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka lub kierunków pokrewnych;

2)    biegła znajomość języka polskiego (język wykładowy) oraz znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

3)    zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole;

4)    doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwiające realizację ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych dla studentów kierunku technologia żywności, z takich przedmiotów jak maszynoznawstwo, inżynieria procesowa lub bioprocesowa, inżynieria bioreaktorowa, właściwości mechaniczne żywności;

5)    doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu technologii żywności i żywienia, zwłaszcza inżynierii żywności i fizykochemii biopolimerów, obejmujące biegłą znajomość technik pomiarowych bazujących na rozpraszaniu światła (DLS, SLS), metod koligatywnych, a także reologii żywności, umiejętność planowania doświadczeń i analizy wyników pomiarów;

6)    dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia, obejmujący przede wszystkim publikacje z listy JCR oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

7)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z przemysłem, obejmujące staż i/lub uczestnictwo w projektach albo badaniach zamawianych realizowanych na potrzeby przemysłu,

8)    umiejętność programowania w jednym z popularnym języku np. Python, C/C++, VB, Java;

9)    dobra znajomość obsługi systemu Linux i Windows oraz pakietów biurowych (MS Office, LibreOffice), umiejętność wykorzystywania otwartego oprogramowania będzie dodatkowym atutem;

10)         znajomość oprogramowania do tworzenie modeli przeznaczonych do wydruku na drukarkach 3D.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

1)    posiada kwalifikacje określone w Ustawie;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3)    nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4)    korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów

1)     podanie do JM Rektora UR w Krakowie,

2)     życiorys,

3)     odpis dyplomu ukończenia studiów,

4)     opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej

5)     kwestionariusz osobowy,

6)     wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

7)     zaświadczenie o niekaralności,

8)      oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

9)     oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

dr hab. inż. Anny Ptaszek, prof. UR  tel:12/662-47-61 (anna.ptaszek@urk.edu.pl)

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtzyw@urk.edu.pl