asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

OPIS – Warunki konkursu:

1)     tytuł zawodowy magistra w zakresie biologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii lub magistra inżyniera nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia;

2)     zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

3)     doświadczenie w pracy badawczej z zakresu biologii molekularnej i nutrigenomiki;

4)     dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia, poparty publikacjami w czasopismach z listy JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem lub wykazuje istotny udział;

5)     znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności oraz umiejętność obsługi aparatury badawczej (GC/MS, Aparat Soxhleta, KjeltecTM, Real-Time PCR, mikroskop fluorescencyjny, ChemiDoc MP, cytometr przepływowy, spektrofotometr UV/VIS);

6)     umiejętność współpracy w zespole badawczym;

7)     samodzielność i umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych, potwierdzone kierowaniem projektu badawczego przez kandydata;

8)     dobry stan zdrowia i dyspozycyjność;

9)     bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

10)  dodatkowym atutem będą: staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), kurs pedagogiczny;

11)  doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o żywieniu i fizjologii człowieka;

12)  dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

1)        posiada kwalifikacje określone w Ustawie;

2)        ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3)        nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4)        korzysta w pełni z praw publicznych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1,31 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

1)     podanie do JM Rektora UR w Krakowie;

2)     życiorys;

3)     odpis dyplomu ukończenia studiów;

4)     opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej;

5)     kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

6)     wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

7)     oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępne na stronie

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

8)        oświadczenie o spełnieniu wymogów przewidzianych art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc

9)        oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska  tel:12/662-48-14 (teresa.leszczynska@urk.edu.pl) lub w sekretariacie KŻCziD tel:12/662-48-12

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtzyw@urk.edu.pl