lektor w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Instytut Neofilologii, Filologia Hiszpańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

LEKTORA

w Katedrze Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia: 30.05.2023 r.

Termin składania ofert: 29.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony (do 4 lat), obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i hiszpańskim, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) oraz w § 75 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uczelni, a także niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)       posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej i / lub magistra kulturoznawstwa w zakresie iberystyki (kandydat narodowości polskiej) i / lub tytułu równoważnego z magistrem nauk humanistycznych lub społecznych oraz dyplomu potwierdzającego uprawnienia dydaktyczne (kandydat będący rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego);

2)       udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego (A1-C2);

3)       udokumentowane doświadczenie w nauczaniu na wyższej uczelni, w tym pozytywne ankiety oceniające dotychczasowo prowadzone kursy;

4)       kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, zwłaszcza w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej;

5)       gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim;

6)       doświadczenie w tłumaczeniu literackim, specjalistycznym i / lub audiowizualnym, bądź też w pracy redakcyjnej będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)       prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim i polskim;

2)       realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych;

3)       aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry;

4)       podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)       podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)       informacja o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim

4)       kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski i nostryfikacja dyplomu równoważnego z tytułem zawodowym magistra),

5)       kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)       opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy,

7)       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

8)       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

9)       oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742),

10)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres
e-mailowy: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, Sekretariat Filologii Hiszpańskiej ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, ewentualnie złożyć osobiście w Sekretariacie Filologii Hiszpańskiej,  w godzinach pracy sekretariatu (8:00-16h00), do dnia 29.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 14.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2023 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną z użyciem technologii komunikacji zdalnej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail wskazany w dokumentach konkursowych. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zgodnie z trybem określonym w statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uczelni.

 

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

 

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii, Sekretariat Filologii Hiszpańskiej ul. Studencka 5, 31-116 Kraków (po wcześniejszym umówieniu się) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Załączniki