profesor badawczo dydaktyczny

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA
W grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
w Katedrze Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ścisłych i
przyrodniczych, dyscyplina matematyka;
• posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego;
• posiadanie wyróżniającego się dorobku zawodowego;
• kierowanie lub znaczący udział w projektach badawczych
pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
• doświadczenie w realizacji procesu dydaktycznego;
• wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem
pracy
2. Dodatkowe wymagania:
• doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;
• umiejętność pracy w zespole;
• zbudowanie zespołu badawczego i pozyskiwanie grantów;
• osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość
języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy
naukowej i zajęć dydaktycznych
• Dodatkowym atutem są zainteresowania badawcze w zakresie
matematyki stosowanej lub zagadnień z pogranicza matematyki i
informatyki;
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w
wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki; w tym
prowadzenie seminarium naukowego i opieka naukowa nad młodszymi
stażem pracownikami o podobnych zainteresowaniach;
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjna jednostki;
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi
zawodowemu.
4. Wymagane dokumenty:
• podanie do Rektora;
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia);
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
lub nabyte umiejętności;
• autoreferat;
• zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o
uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
• dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku
obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego
na:
• analizie złożonej dokumentacji;
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
• wysłuchaniu wygłoszonego referatu.
Wymagane dokumenty należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31 –
155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (parter) tel. 12 628 31 58 w godzinach od
09.00 do 13.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na
stanowisko profesora lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail
katarzyna.pol@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 11.06.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.06. 2021 r.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez
Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie
opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji i
Nauki.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji w dniach 01.12-10.12.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną
odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl