profesor uczelni

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO profesora uczelni

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

1.     Niezbędne wymagania:

·         posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;

·         posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;

·         doświadczenie w pozyskiwaniu lub realizacji projektów badawczych jak również udokumentowane osiągnięcia o charakterze organizacyjnym i/lub związane z rozwojem kadry;

·         wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy;

·         biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Dodatkowe wymagania:
·       wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny

     swoich badań naukowych;

·       zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
starania o granty.

Wymagane dokumenty:
·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·         dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),

·         certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

·         wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 

Wymagane dokumenty należy składać w:

Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.01.2022r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.01.2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach  21-31.01.2022r.  Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl