Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie Politechniki w zakładce Praca na PK

1. Niezbędne wymagania:
– posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych;
– posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport udokumentowanego m.in. publikacjami;
– posiadanie wyróżniającego się dorobku zawodowego;
– kierowanie lub posiadanie znaczącego udziału w realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
– doświadczenie w przygotowaniu i realizacji procesu dydaktycznego;
– wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
2. Dodatkowe wymagania:
– bardzo dobre umiejętności dydaktyczne;
– umiejętność pracy w zespole;
– plan badań naukowych pozwalający starać się o finansowanie tych badań;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w przypadku obcokrajowców;
– znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i zajęć dydaktycznych;
– doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczo-rozwojowych
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
– aktywne uczestnictwo w pracach badawczych jednostki;
– kształcenie młodych kadr naukowych;
– publikowanie wyników badań naukowych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
– czynny udział w seminariach naukowych i współpraca z kadrą naukową;
– udział w seminariach dydaktycznych;
– pozyskiwanie projektów badawczych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
– aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych i administracyjnych jednostki;
– udział w przygotowaniach składanych wniosków o finansowanie projektów badawczych rozstrzyganych w trybie konkursów;
– inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.cholewka@pk.edu.pl