1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA

 

Grupa pracowników: badawcza

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

Zakres: Biologia molekularna roślin

Liczba etatów: 1

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: Pełny etat

Planowany okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: Marzec 2023

Kryteria kwalifikacyjne:              

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

•             posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

•             wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Doświadczenie w hodowli roślin eksperymentalnych do badań.

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki roślinnej

Praktyczna znajomością technik Western blot, izolacji: białek, DNA i RNA oraz klonowania

Umiejętność analizy metabolitów roślinnych za pomocą chromatografii cieczowej będzie dodatkowym atutem

Silna motywacja do zdobywania nowej wiedzy na temat transporterów roślinnych.

Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.

Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Tytuł Programu /Projektu:

Projekt Sonata 17, pt.: Badanie nowych wakuolowych transporterów glukozynolanów wspierających system obrony roślin przed szkodnikami i roślinożercami u Arabidopsis thaliana. PSP nr: K/NCN/000055

Opis Programu /Projektu:

               Poszukujemy kandydata na pełnoetatowe stanowisko asystenta, który będzie zaangażowany w realizację projektu skupiającego się na poznaniu mechanizmów akumulacji glukozynolanów w wakuoli. Glukozynolany to wtórne metabolity, które pełnią kluczową rolę w systemie obrony chemicznej u roślin z rodziny Brassicaceae. Wcześniejsze badania wykazały, że glukozynolany są gromadzone w środkowej i zewnętrznej części liścia. Na poziomie subkomórkowym glukozynolany są magazynowane w wakuolach, ale mechanizm transportu glukozynolanów do wakuoli jest wciąż nieznany. Cele projektu jest zidentyfikowanie nowych transporterów zaangażowanych w gromadzenie glukozynolanów w wakuolach poprzez pomiar aktywności transportów i analizę metabolitów roślinnych. Wybrany kandydat będzie pracował jako członek Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (kierownik laboratorium: dr Kenji Yamada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.           CV,

2.           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.           kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.           informację o dorobku naukowym, dydaktycznym

i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.           oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.           oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.           oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

1.           ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

2.           opinia o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej.

Przebieg postępowania konkursowego:

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Forma składania zgłoszeń:

pocztą elektroniczną na adres kaichiro.endo@uj.edu.pl  tytuł: Post-doc position of SONATA17

Termin składania zgłoszeń           07.02.2023

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:               28.02.2023

Sposób informowania o wynikach konkursu:       Pocztą elektroniczną

Dodatkowe pytania należy kierować do Kaichiro Endo na adres e-mail kaichiro.endo@uj.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kaichiro.endo@uj.edu.pl