adiunkt badawczy

Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Opis:

 

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Molekularnych Mechanizmów Symbiozy w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Zatrudniona osoba dołączy do nowo tworzonego zespołu, którego celem będzie odkrycie molekularnych mechanizmów interakcji pomiędzy wewnątrzkomórkową bakterią Wolbachią i owadami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku skoncentruje się na wdrażaniu technik biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA, PCR, western blot), technik mikroskopii fluorescencyjnej, generowaniu i analizie danych NGS, oraz pomocy doktorantom.  Doświadczenie w pracy z owadami i hodowlami komórkowymi będzie mile widziane.

Projekt jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 

Przewidywany okres zatrudnienia: ok. 57 miesięcy (w tym 6 miesięczny okres próbny)

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

·         doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych;

·         udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym (izolacja DNA, PCR, qPCR, western blot);

·         biegła znajomość języka angielskiego;

·          umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji oraz analizy;

·          pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;

·          znajomość technik mikroskopii fluorescencyjnej (konfokalnej lub light sheet);

·         umiejętność pracy w zespole i nadzorowaniu studentów/doktorantów;

·         doświadczenie w pracy z owadami i/lub hodowlami komórkowymi;

·          doświadczenie w przygotowaniu materiału badawczego i analizie danych.

 

 

 

Zakres obowiązków:

·         wdrażanie technik biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA, PCR, western blot), technik mikroskopii fluorescencyjnej,

·          generowanie i analiza danych NGS,

·         pomoc doktorantom..

 

Oferujemy:

·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.       CV,

2.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.       kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.       informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.       oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.       oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne

 

1.        wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

2.        recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,

3.        opinia  o predyspozycjach i kwalifikacjach  Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej  – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

 

 

Przebieg postępowania konkursowego:

 

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

 

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

 

 

Forma składania zgłoszeń:

 

pocztą elektroniczną na adres aleksandra.blazejowska@uj.edu.pl, tytuł ERC_Postdoc
przesyłką pocztową na adres: A. Błażejowska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z adnotacją ERC_Postdoc.
 

Termin składania zgłoszeń: 15 luty 2023

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 8 marca 2023

 

Sposób informowania o wynikach konkursu: Pocztą elektroniczną

 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.blazejowska@uj.edu.pl