adiunkt badawczy (post-doc)

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych.;

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymogi:

1)      Dorobek naukowy w dziedzinie immunobiologii udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej.

2)      Umiejętności praktyczne:

·                    Badania na modelu larw danio pręgowanego, w szczególności umiejętność mikroiniekcji oraz analiz mikroskopowych larw).

·                    Umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym (w tym przygotowanie i prowadzenie hodowli bakterii beztlenowych)

·                    Umiejętność oznaczania ekspresji genów metodą qRT-PCR (izolacja RNA, synteza cDNA)

 

3)      Znajomość podstawowych technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego (np.  STATISTICA, GraphPad Prism3).

4)      Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.chadzinska@uj.edu.pl