asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii, Instytut Botaniki
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Kandydat na stanowisko asystenta powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz wiedzę i doświadczenie  w zakresie paleobotaniki i palinologii. Warunkiem niezbędnym jest praktyczna znajomość technik badawczych stosowanych w analizie czwartorzędowego materiału roślinnego, w tym metod laboratoryjnych (maceracja i acetoliza osadów biogenicznych), palinotaksonomicznych (oznaczanie palinomorf czwartorzędowych, ze szczególnych uwzględnieniem plejstoceńskich), komputerowych (wizualizacja danych i modelowanie) oraz analiz statystycznych (PCA, DCA oraz DCCA). Doświadczenie badawcze powinno być udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym, obejmującym pozycje z zakresu paleobotaniki i palinologii opublikowane w czasopismach z bazy JCR. Kandydat powinien także wykazać się czynnym udziałem w życiu naukowym (uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych). Z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędne są również predyspozycje pedagogiczne, wiedza z zakresu botaniki oraz biegła znajomość języka polskiego. Kandydat powinien wykazywać wysoką motywację do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać wymagane dokumenty do dziekanatu Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Załączniki