adiunkt w grupie pracowników badawczych (adiunkt – post-doc)

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Rola egzosomów jako mediatorów interakcji międzykomórkowych w mikrośrodowisku nowotworowym prostaty”.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Dodatkowe wymagania w związku z zasadami zatrudniania w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

   4) uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie

 

Okres ten można przedłużyć o czas przebywania na długoterminowych zasiłkach chorobowych i świadczeniach rehabilitacyjnych, jak również o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci. W przypadku kobiet, które urodziły i wychowują dzieci, jeżeli to bardziej dla nich korzystne, można wskazać przerwy w karierze naukowej wydłużając ten okres o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

 

   5) osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać stopień doktora uzyskany w podmiocie innym niż ten, w którym realizowany jest projekt

 

Osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, może być zatrudniona pod warunkiem, że odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły staż podoktorski w zagranicznym ośrodku naukowym i spełnia pozostałe wymagania przewidziane do zatrudnienia na tym stanowisku.

 

Oczekuje się, że adiunkt będzie posiadał wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:

·         technik biologii molekularnej,

·         co najmniej podstawową znajomość technik mikroskopowych,

·         pracy z hodowlami komórkowymi i wykorzystaniu eksperymentalnym hodowli komórkowych

oraz

·         umiejętność samodzielnego wdrażania nowych metod badawczych,

·         umiejętność pracy w zespole

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

·         dobre umiejętności komunikacyjne

·         doświadczenie w izolacji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych

·         doświadczenie w pracy z mikroRNA

 

Opis zadań obejmuje m.in.:

– Samodzielne planowanie i wykonywanie eksperymentów

– Zamawianie odczynników do eksperymentów

– Hodowla komórek stromalnych

– Bankowanie komórek stromalnych

– Barwienie immunofluorescencyjne

– Analiza barwienia immunofluorescyncyjnego przy pomocy mikroskopu konfokalnego

– Izolacja pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów)

– Scharakteryzowanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych przy pomocy metody western blot i mikroskopu elektronowego

– Badanie proliferacji komórek

– Analiza wyników

– Prezentacja wyników na spotkaniu naukowym/konferencji

 

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć drogą elektroniczną na adres: agnieszka.pastula@uj.edu.pl (w tytule maila prosimy umieścić frazę „Sonata Postdoc”) następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13.  informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 10 maja 2022 r..

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 10 czerwca 2022 r. .

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 17 czerwca 2022 r.

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

–          do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej,

–          do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.pastula@uj.edu.pl