asystent badawczo- dydaktyczny

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Kraków 31.05.2021 r.

DTŻ 1102-1-90/2021

 

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

O g ł a s z a    k o n k u r s    na    s t a n o w i s k o   asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w KATEDRZE INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 

Warunki konkursu:

·          uzyskany stopień doktora w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka,

·          co najmniej 6-cio miesięczny staż post-doc w jednostce zagranicznej specjalizującej się w naukach o żywności i żywieniu,

·          biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (języki wykładowe),

·          zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,

·          doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim umożliwiające realizację ćwiczeń dla studentów kierunku technologia żywności i żywienia,

·          doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu technologii żywności i żywienia, zwłaszcza w obszarze wykorzystania roślin o wysokiej zawartości białka oraz zastosowania procesów fermentacji i hydrolizy enzymatycznej do otrzymania produktów będących zamiennikami mięsa,

·          znajomość technik analitycznych: GC-MS (chromatografii gazowej z detektorem masowym), GC-O (chromatografii gazowej – z wykorzystaniem olfaktometrii) i LC-MS (chromatografii cieczowej z detektorem masowym) oraz umiejętność ich wykorzystania do identyfikacji prekursorów smaku i zapachu oraz substancji bioaktywnych

·          dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia, obejmujący przede wszystkim publikacje z listy JCR oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,

·          doświadczenie we współpracy z przemysłem, obejmujące staż i/lub uczestnictwo w projektach albo badaniach zamawianych realizowanych na potrzeby przemysłu, szkolenie z zakresu zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem,

·          dobra znajomość obsługi systemu Linux lub Windows oraz pakietów biurowych (MS Office, LibreOffice).

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

·         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

·         korzysta z pełni praw publicznych.

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie drogą pocztową, na adres Dziekanatu Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

·      podanie do JM Rektora UR w Krakowie,

·      życiorys,

·      odpis dyplomu ukończenia studiów,

·      odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

·      opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,

·      kwestionariusz osobowy,

·      wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

·      zaświadczenie o niekaralności,

·      informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

dr hab. inż. Anny Ptaszek, prof. UR, tel:12/662-47-61 (anna.ptaszek@urk.edu.pl)

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Termin składania podań upływa dnia: 30-06-2021

Rozstrzygnięcie konkursu: 5 lipca 2021

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.ur.krakow.pl.