asystent

marzena.filar@kpu.krosno.pl
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Studium Nauk Podstawowych

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:
•ukończone studia magisterskie w zakresie filmoznawstwa,
•znajomość języka angielskiego (poświadczona certyfikatem),
•co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
•doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
•doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,
•posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich lub otwarty przewód doktorski,
•dyspozycyjność – prowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 30 października 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Studium Nauk Podstawowych”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl