dydaktyczne / profesor uczelni

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania stawiane kandydatom:
•dyplom doktora habilitowanego,
•kwalifikacje z zakresu zastosowania metod statystycznych w procesie dydaktycznym,
•udokumentowany dorobek naukowy,
•co najmniej roczne doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
-podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia odpisu dyplomu doktora habilitowanego,
-wykaz publikacji,
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 16 września 2022 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa”.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl