dydaktyczne / profesor uczelni

Zakład Pielęgniarstwa
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wymagania stawiane kandydatom:
•dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
•aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
•minimum 8-letnie doświadczenie dydaktyczne,
•minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku położnej/położnego,
•co najmniej jedna monografia naukowa wydana przez punktowane czasopismo naukowe i/lub autorstwo artykułów naukowych wydanych w punktowanych czasopismach naukowych,
•udokumentowany dorobek naukowy,
•udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
•znajomość języka angielskiego,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys (CV),
– prawo wykonywania zawodu,
– kserokopia odpisu dyplomu doktora habilitowanego i doktora,
– wykaz publikacji naukowych,
– dokumenty potwierdzające staż pracy,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.
Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2021 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.filar@kpu.krosno.pl