dydaktyczne / adiunkt

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

            INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: dydaktyczne / adiunkt –  1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 22.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22.10.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.pwsz.legnica.edu.pl/strona-803-oferta-1

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o zarządzaniu i jakości

 

OPIS: Zakład Zarządzania – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych
na kierunkach o profilu praktycznym.

 

Wymagane kwalifikacje:

–      stopień naukowy doktora,

–      dorobek naukowy oraz znaczące doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,

–      co najmniej 5 lat doświadczenia w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej,

–      możliwość prowadzenia zajęć na przynajmniej jednym z podanych kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki (studia pierwszego stopnia) lub Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie (studia drugiego stopnia), Zarządzanie (studia pierwszego stopnia), Logistyka i transport (studia pierwszego stopnia), Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia),

–      doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym będzie dodatkowym atutem,

–      możliwość zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–        życiorys zawodowy (CV),

–        syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

–        wykaz publikacji naukowych w latach 2012-2021,

–        inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

–        odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        kopie świadectw pracy,

–        oświadczenie, że PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs”) na adres: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć w Sekretariacie Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, ul. Sejmowa 5, Bud. C pok. 104, do dnia 22.10.2021 r.

 

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.10.2021 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a,
59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a,  59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2.       W PWSZ im. Witelona w Legnicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub  e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.       Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.
7.       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.        Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9.        W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

12.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Legnica, 22.09.2021 r.                                                                 Dziekan

 

                                     Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na czarneckaj@pwsz.legnica.edu.pl