Instruktor

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
  • Miejsce: Legnica
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA (1 ETAT)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

            INSTYTUCJA: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: Instruktor – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo, literaturoznawstwo – dziedzina nauk humanistycznych

DATA OGŁOSZENIA: 29 maja 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27 czerwca 2023 r.

SŁOWA KLUCZOWE: instruktor, filologia – język angielski

 

OPIS:

Zakład Neofilologii i Kształcenia Językowego – do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w różnych środowiskach zawodowych.

 

Wymagane kwalifikacje:

–        dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia,

–        przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w szkolnictwie wyższym,

–        gotowość kandydata do nauczania języka angielskiego w różnych środowiskach zawodowych,

–        doświadczenie dydaktyczne.

Wymagane dokumenty:

–      podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–      życiorys zawodowy (CV),

–      syntetyczny opis osiągnięć zawodowych oraz dydaktycznych,

–      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata,

–      odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

–      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–      oświadczenie o niekaralności,

–      kopie świadectw pracy,

–      oświadczenie, że Collegium Witelona Uczelnia Państwowa będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-instruktor”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, bud. A, pok. 334, do dnia 27 czerwca 2023 r.  

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i  Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich
o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.07.2023 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a,  59-220 Legnica, zwana dalej Collegium Witelona..

2.       W Collegium Witelona wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub  e-mailowo: IOD@collegiumwitelona.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.

4.       Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.

7.       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.       Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9.       W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

12.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Legnica, 23.05.2023 r.                                                                              Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych