Lektor stanowisko dydaktyczne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Centrum Języków Obcych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Stanowisko Lektora (dydaktycznego) związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z obszaru nauczania języka angielskiego oraz działalnością organizacyjną na rzecz AWF Wrocław.

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny o specjalności filologia angielska,
 • kilkuletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, udokumentowany świadectwami pracy,
 • znajomość metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz dobre umiejętności komunikacyjne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z obszaru nauczania języka angielskiego.
 • Działalność organizacyjna na rzecz AWF Wrocław.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie
 • Życiorys.
 • Zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny.
 • Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • AWF Wrocław zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
  Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pr