Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magister na kierunku filologia angielska,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych,
 • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka ogólnego oraz specjalistycznego na poziomie B2, B2+, C1,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na odległość,
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego,
 • znajomość metodyki nauczania języków obcych
 • dyspozycyjność i gotowość do prowadzenia zajęć dla studentów niestacjonarnych (weekendy)
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, nienaganna postawa etyczna i zdyscyplinowanie,
 • oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • spełnienie wymagania art. 113 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami), tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych, c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat, e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z działalnością dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. wniosek konkursowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 2. kwestionariusz osobowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 3. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 5. informacje o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • 6. kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,