Lektor stanowisko dydaktyczne

Dział Spraw Pracowniczych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magister na kierunku filologia angielska,
 • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka ogólnego oraz specjalistycznego na poziomie B2, B2+, C1,
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego,
 • znajomość metodyki nauczania języków obcych,
 • dyspozycyjność i gotowość do prowadzenia zajęć dla studentów niestacjonarnych (weekendy),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, nienaganna postawa etyczna i zdyscyplinowanie,
 • spełnia wymagania art. 113 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami), tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych, c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z działalnością dydaktyczną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • kwestionariusz osobowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
  p. 110, II p