Lektor stanowisko dydaktyczne

https://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/917531_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej
 • wyższe wykształcenie (studia drugiego stopnia) w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej.

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym w wymiarze rocznym określonym w Regulaminie pracy w grupach studenckich i na kursach wojskowych,
 • udział w semestralnych sesjach egzaminacyjnych oraz komisjach doktorskich,
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji)( zgodnie z planem ustalonym dla danego semestru,
 • przygotowywanie analiz i opinii w zakresie realizowanego programu kształcenia i proponowanie zmian w tym zakresie,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 • opracowywanie i udostępnianie studentom sylabusów,
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
 • CV przedstawiające przebieg pracy zawodowej, doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.
 • Odpis dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie (studia drugiego stopnia) w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej.
 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku osób niebędących obywatelami Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 zgodnie z ESOKJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:
  Akademia Sztuki Wojennej, Studium Języków Obcych,
  al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
  z dopiskiem „KONKURS lektor j. angielskiego SJO”

  lub złożyć w punkcie podawczym w bud. 52.